Aurkezpena

IRAES 21 ikasleak "Eskola Jasangarriek" osatzen duten IRAES 21 sarearen azpi-sare bat da. Bertan ikasleek hartzen dute protagonismo osoa esperientziak trukatzen, proposamenak egiten, eskolako eta erkidegoko Konferentziak prestatzen, edo estatu zein nazioarte mailako esperientzietan beste ikasleekin parte hartzen. Helburu nagusia hauxe da: beste eskoletako zein  beste herrialdeetako ikasleekin planeta zaintzea.

IRAES 21 ikasleak es una red dentro de la red IRAES 21 que tienen el certificado de "Escuela sostenible". En ella el alumnado tiene el protagonismo absoluto intercambiando experiencias, haciendo propuestas, preparando las conferencias escolares o autonómica, o participando con otro alumnado de experiencias a nivel estatal o internacional. El principal objetivo es: cuidar el planeta con alumnado de otros centros educativos o de otros pueblos y naciones.


IRAES 21 iraunkotasunerako ikastetxearen errekonozimendua jaso duten eta iraunkortasuneko hezkuntza elkarrekin bultzatzen duten ikastetxeen sarea da.
Ikastetxea irakasleria, ikasleria, irakasleak ez diren pertsonalgoa eta familiek osatzen dituzten hezkuntza komunitate bezala ulertzen da, inguruarekin herremananduta.
Sarea 2008-09 ikasturtean abian jarri zen eta zabalik dago helburu berdina duten beste hezkuntza erakundeetara zein ikastetxeetara. 
Ikasleentzako lehendabiziko ekimenak 2009-2010 ikasturtean jarri ziren martxan Confint nazioareko prozesua zela medio.
IRAES 21 sarearen helburuak hauek dira:
1.     Euskadiko ikastetxeetan iraunkortasuneko hezkuntza bultzatzea
2.     Eskola Agenda 21 programaren kalitatea sendotzea
3.     “Iraunkortasuneko eskola” agiria duten ikastetxeen arteko sinergiak bultzatzea
4.     Nazio baita nazioarteko mailako iraunkortasuneko hezkuntzako sareekin harremantzea
5.     Hezkuntza komunitatearen ikaste prozesua bultzatzea kooperazioaren bidez
Helburuak bi arlotan garatzen dira: 
a) Iraunkortasunerako hezkuntza prozesuak sendotzeko direnak
1. Iraunkortasuneko Hezkuntzaren  erronka berriak identifikatzea
2. Partaidetzarako, erabakiak hartzeko eta komunikaziorako ikasleentzako guneak zabaltzea
3. Iraunkortasunerantzako bilakaera adierazleak bultzatzea
4. Ikasitakoa hezkuntza komunitateko beste kideei zabaltze lana erraztea
5. Adierazle zehaztean , ebaluapena erraztea
b) Elkar laguntza bideratzekoak
1. Ikastetxeetako esperientziak eta materialak elkarrekin jartzea
2. Esperientzien eta Praktika Onak elkarrekin trukatzea, sarean eta beste erakundeekin
3. Beste lurraldeetako ikastetxeekin esperientziak trukatzea  bai atzerrian bai beste komunitatean
4. Iraunkortasuna curriculumean txertatzeko lana amankomunean jartzea
5. Lan-tresna bat sortzea egindakoa aztertzeko eta jarraipena emateko


_____________________
IRAES 21 es una red de centros educativos que han recibido el reconocimiento de Centro hacia la Sostenibilidad y que impulsan conjuntamente la educación para la sostenibilidad.
Los centros se entienden como comunidad educativa formada por el  profesorado, el alumnado, el personal no docente y las familias y relacionada con el entorno. 
La red se pone en marcha el curso 2008-2009 y  está abierta a otras entidades educativas y a otros centros educativos que trabajan con el mismo objetivo.
Las actividades para el alumnado comienzan el curso 2009-2010 participando en el proceso internacional Confint.
Los objetivos de la red IRAES 21 son:
1. Impulsar la educación para la sostenibilidad en los centros escolares vascos 
2. Consolidar la calidad del programa Agenda 21 Escolar 
3. Fomentar las sinergias entre los reconocidos como “Centros sostenibles” 
4. Mantener relación con redes nacionales e internacionales de educación para la sostenibilidad 
5. Impulsar el aprendizaje de la comunidad educativa, por medio de la cooperación

Estos objetivos se concretan en dos ámbitos:
a) los referidos a fortalecer los procesos de educación hacia la sostenibilidad
1. Identificar nuevos retos de la Educación para Sostenibilidad
2. Abrir espacios para la participación, toma de decisiones y comunicación del alumnado.
3. Impulsar indicadores de evolución hacia la sostenibilidad
4. Facilitar la socialización de lo aprendido al resto de componentes de la comunidad educativa 
5. Facilitar la evaluación, concretando indicadores
b) los relativos a encauzar la ayuda mutua
1. Compartir experiencias y materiales entre los centros de la red
2. Intercambiar experiencias y Buenas Prácticas en la red y con otros organismos que también las tengan.
3. Compartir experiencias con otros centros, bien de otras comunidades, bien del extranjero.
4. Compartir el trabajo de integración curricular de la sostenibilidad 
5. Crear una herramienta de trabajo que revise lo realizado y le dote de continuidad.